Potpore za samozapošljavanje u 2023.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s aktivnom politikom zapošljavanja i u 2023. godini. Jedna od mjera je i potpora za samozapošljavanje koja ove godine iznosi maksimalno 15 tisuća eura. Dodatnih 5 tisuća eura može se ostvariti kroz ulaganja u digitalna i zelena radna mjesta te 7 tisuća eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”.

Podsjetimo, cilj potpora za samozapošljavanje je sufinanciranje troškova pokretanja poslovanja ili preuzimanja drugog poslovnog subjekta te početnih troškova rada nezaposlenim osobama.

Potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 1. Skupina – do 15.000,00 EUR:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupina – do 10.000,00 EUR:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • Informacije i komunikacije
 1. Skupina – do 7.000,00 EUR:
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje u 2023. godini

a) Fiksni iznos je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Dodjeljuje se u iznosu od 5.000 EUR.

b) Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora

c) Prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

Ostale napomene

 • Trošak PDV-a iskazan na računima, kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.
 • Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore također nisu prihvatljive.

Koji je uvjet da troškovi budu prihvatljivi?

 • Moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • Trebaju odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • Moraju biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje

 • U 2023. godini udruživanje korisnika više nije prihvatljivo.

Tko ne može ostvariti potporu?

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore .
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Obveze korisnika potpore za samozapošljavanje

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • ­Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak treba biti potkrijepljen određenim dokazom u obliku dokumenata kao što su računi i izvodi, fotodokumentacija, potvrde i sl. stoga je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometa ovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom određenih knjigovodstvenih obrazaca.

Dužnosti korisnika potpore u slučaju nepoštivanja navedenih obveza

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
 1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
 2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Poslodavci koji će aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostima moraju zadovoljiti kriterije poslovanja unutar područja „zelenih“ djelatnosti.

Iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD) i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 1. Skupina – do 20.000,00 EUR
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupina – do 15.000,00 EUR
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • Informacije i komunikacije
 1. Skupina – do 10.000,00 EUR
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Napomena: Poslodavac je dužan 3.000,00 EUR od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

Što su zelena radna mjesta?

 • Radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.
 • To su dakle svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.
 • Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Koji su okolišni ciljevi?

 • Ublažavanje klimatskih promjena.
 • Prilagodba klimatskim promjenama.
 • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa.
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo.
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja.
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustav.

Koji su kriteriji za utvrđivanje zelenih djelatnosti?

 • Poslodavci koji isporučuju zelene usluge/proizvode te koji su registrirani po NKD djelatnosti na dozvoljenim NKD područjima kako je definirano u poglavlju „NKD klasifikacija i kriterij zelene djelatnosti“ zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpore za zelena radna mjesta.

Koji su kriteriji za određivanje područja zelenih proizvoda i usluga?

1. Energija iz obnovljivih izvora

Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

2. Energetska učinkovitost

Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

3. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

 • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
 • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti
 • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode

4. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

5. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

 • Provode okolišne propise/standarde
 • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
 • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

Koji su zeleni proizvodi i usluge?

 • Usluge obnove rudnika,
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina,
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima),
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode,
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine,
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode,
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda,
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora,
 • recikliranje i ponovno korištenje rabljene robe,
 • usluge održivog turizma,
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje,
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije,
 • usluge ekološkog savjetovanja,
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica,
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima itd.

Rok za predaju zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Ako ispunjavate uvjete, možete se javiti stručnim savjetnicama u Nikola Tesla Poduzetničkom centru Karlovac koje će vam BESPLATNO napisati poslovni plan. Ovo su samo neki od komentara korisnika kojima su odobrena sredstva iz mjere samozapošljavanja.

Preporučio bih svakako vaše usluge savjetovanja jer je svaka pomoć dobro došla. Gospođa Suzana Novosel je profesionalna u svom poslu i može ponuditi puno korisnih savjeta i preporuka za izradu plana za samozapošljavanje, komunikativna je i redovito dostupna za sve upite.

Tomislav Gorup

Vaša savjetnica Božica Šimunčić mi se svidjela svojom ljubaznošću, iskrenošću i vođenju svega što je meni trebalo. Osobito mi se svidjelo naš zajednički rad da iako se ne poznajemo možemo dobro napraviti te uspjeti. Odlične upute, odlične ideje, svaka pohvala.

Josip Jurmanović

TREBA TI POMOĆ OKO PISANJA POSLOVNOG PLANA?

Nudimo stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama

Skip to content